Bobby Dankoski
Email: burnabys_finest-at-hotmail.com

1981 Toyota 4x4 Pickup